Внимание: Заполнение нескольких заявок гарантирует получение нужной суммы!

Одобрено заявок сегодня:
 

Кредит юни кредит

 
 

Данъчният кредит е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите. Поставените там условия се свеждат до следното: 1. Това от своя страна води до неправилното разбиране, че и лица, регистрирани само за вътреобщностни придобивания или за получени извършени от тях услуги, за които получателят по доставката е лице платец на данъка, също се третират като регистрирани лица за целите на начисляването на данъка и ползването на данъчен кредит.

Тези лица имат задължение за начисляване на данък кредит юни кредит за осъществените от тях вътреобщностни придобивания или услуги, по които са получатели. ПРИМЕР: Българско дружество е регистрирано по чл. Също така извършва и консултантски услуги към други български лица. Независимо че консултантските услуги, извършвани към български лица, са предмет на облагаема доставка, лицето няма право да посочва данък в издаваните от него фактури.

По отношение на получателя по доставката ситуацията е аналогична - на основание чл. Получената стока или услуга да е предмет на облагаема доставка Като облагаема доставка, по силата на чл. По освободена доставка данъчен кредит не може да се ползва, тъй като по правило за нея данък не се начислява.

Получената стока или услуга да се използва за целите на извършваните от получателя облагаеми доставки За да е налице право на приспадане на данъчен кредит, стоките или услугите следва да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. Но освен кредит юни кредит в тази разпоредба доставки, за целите на данъчния кредит като облагаеми съгласно чл.

ПРИМЕР: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва спедиторска услуга във връзка с превоз на стоки между две държави - кредит онлайн the accidental spy. Услугата се извършва в полза на данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната, поради което на основание чл.

За целите на предоставената услуга българската фирма ползва услугите на транспортна фирма, като за извършената транспортна услуга е начислен данък върху добавената стойност Предвид разпоредбата на чл. От посоченото се извежда изводът, че кредит юни кредит на право на приспадане на данъчен кредит за получените кредит юни кредит се определя в зависимост кредит юни кредит тяхното последващо използване. В този смисъл посоченото право е налице, когато облагаемата с данък върху добавената стойност, получена доставка има връзка с една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане.

За да възникне правото на данъчен кредит, Съдът на Европейските общности СЕОпонастоящем Съд на Европейския съюз СЕСсчита, че получените доставки трябва да поддържат пряка и непосредствена връзка с облагаемите доставки на лицето. Наличието на пряка и непосредствена връзка между кредит юни кредит получена доставка и една или повече извършени доставки, които пораждат право на приспадане на ДДС, кредит юни кредит необходимо по принцип, за да се признае на данъчно задълженото лице право на приспадане на ДДС, начислен върху получената доставка, както и за да се определи обхватът на това право Решение от 08.

Една връзка с дейността на лицето също може да бъде достатъчна. В практиката е прието, че е налице право на приспадане в полза на данъчно задълженото лице дори при липса на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка кредит юни кредит една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане, когато разходите за въпросните услуги са част от общите разходи на това лице и като такива представляват елементи, формиращи цената на стоките или услугите, които то доставя.

Разходи от този вид в действителност имат пряка и непосредствена връзка с цялостната икономическа дейност на данъчно кредит юни кредит лице Решение от 08. Такъв е случаят с общите функционални разходи на едно предприятие, което извършва облагаеми доставки и които разходи по принцип трябва да се считат за образуващ елемент в цената на тези доставки от момента, в който те поддържат пряка и непосредствена връзка с дейността на лицето като цяло.

ВАЖНО: ЗДДС, както и ППЗДДС, не поставят условие в кой момент закупената стока или получената услуга ще бъдат използвани за извършване на доставки с право на приспадане на данъчен кредит. Безвъзмездни доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит По правило не е налице право на приспадане на данъчен кредит за осъществени от регистрирано лице безвъзмездни доставки.

Това е обусловено от обстоятелството, че безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на данъка върху добавената стойност. Независимо от това въпросното право ще възниква за определени безвъзмездни доставки, които са изрично посочени в чл. С право на данъчен кредит са следните безвъзмездни доставки: 1. Даденото право на приспадане на данъчен кредит за посочените по-горе доставки кредит юни кредит съвсем логично, тъй като те са свързани с дейността на лицето и са един обичаен и присъщ за дейността разход.

Важно е да се отбележи, че правото на данъчен кредит за въпросните безвъзмездни доставки би възникнало, когато кредит юни кредит цяло извършваната от лицето независима икономическа дейност предполага приспадане на данъчен кредит.

Ако лицето извършва единствено доставки без право на данъчен кредит, то и за посочените безвъзмездни доставки няма да е налице такова занять деньги мошеннику. Право на данъчен кредит за придобити или наети леки автомобили Леките автомобили и мотоциклетите, както и стоките, и услугите, които са свързани с тяхната поддръжка, ремонт, експлоатация или подобрение, са обект на ограничителната разпоредба на чл.

Изключение е предвидено за леките автомобили и мотоциклетите, които се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, кредит юни кредит превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, или са предназначени единствено за препродажба - търговски наличности.

Законът не обвързва правото на приспадане на данъчен кредит с това дали с тези превозни средства се извършва основна дейност, а с това дали те се използват единствено за посочените по-горе дейности. Получателят по доставката кредит юни кредит притежава данъчен документ, в който данъкът е посочен на отделен ред Съгласно чл. Необходимо е лицето да притежава: В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки по чл.

В този случай обаче лицето следва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки - чл. Изключение е предвидено и по отношение на фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава - членка.

С разпоредбата на чл. При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на НАП по регистрацията си кредит юни кредит осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си чл.

ВАЖНО: Правото на приспадане на данъчен кредит не зависи от това дали данъкът е начислен от доставчика - да е посочил документа в дневника за продажбите и да е включил размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период. Достатъчно е получателят да притежава данъчен документ, издаден от доставчик - регистрирано по ЗДДС лице, в който документ данъкът да кредит юни кредит посочен на отделен ред.

Начисляването на данъка като условие кредит юни кредит правото на приспадане на данъчен кредит се изисква само в случаите, при които получателят е задължен сам да си начисли данъка.

В заключение следва да се отбележи, че когато кредит юни кредит данъчния документ се установи липсата на някой от реквизитите, посочени в чл. В такива случаи следва да се прецени доколко тази липса има отношение към осигуряването на достатъчно информация за характера на стопанската операция. Според текста на посочената разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. По силата на кредит юни кредит.

В случаите, когато е издадена фактура преди този срок, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата чл. Често срещан в практиката случай е фактурата да бъде издадена преди датата на настъпване на данъчното събитие или извършване на авансово плащане, то есть преди данъкът да е станал изискуем. Въпросът, който кредит юни кредит в такива случаи, е дали лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит по така издадената фактурата, предвид обстоятелството, че не е налице изискуемост на данъка.

По този въпрос от страна на приходната администрация е изразено становище в писмо изх. Според изложеното в писмото при издадена фактура преди настъпването на данъчното събитие или на получаване на кредит юни кредит плащане не може автоматично да се приеме, че същата е издадена неоснователно или неправомерно, съответно да се приеме, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит. Наличието или липсата на това право следва да се преценява, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства от значение за това, включително такива, настъпили след издаването й.

Ето защо правото на данъчен кредит не може да бъде отказано само поради това, че фактурата е издадена преди възникване на данъчното събитие или получаване на авансовото плащане. За времето, в което лицето е включило предварително издадената фактура в дневника си за покупки до момента, в който данъкът е станал изискуем, за лицето възниква задължение за заплащане на кредит юни кредит върху така преждевременно упражненото право на приспадане на данъчен кредит.

Това са случаите: 1. Срок, в който се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит На основание чл. С оглед на това след изтичането на посочения срок правото на данъчен кредит се погасява и не може да бъде упражнено. В практиката се наблюдават случаи, в които может ли организация выдавать займ издава данъчен документ след изтичането на срока по чл.

Ето защо може да се приеме, че начален момент, от който започва да кредит юни кредит срокът по чл. В този смисъл кредит юни кредит и Решение от 29. И така, ако приемем че през януари е възникнало данъчно събитие за доставка, кредит юни кредит резултат на което данъкът е станал изискуем, но доставчикът по доставката е издал фактура през май, то началният момент, от който започва да тече срокът за упражняване правото кредит юни кредит приспадане на данъчен кредит, е май.

Начинът за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е уреден в чл. За да бъде упражнено правото, е необходимо лицето да: ВАЖНО: Редът, по който едно регистрирано по Кредит юни кредит лице може да упражни правото си на приспадане кредит юни кредит данъчен кредит в случаите по чл.

Правото се упражнява през данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като за целта се прилага чл. Издаденият протокол се отразява в дневника за покупки за периода, през който данъкът е станал изискуем, а не за периода, през който е издаден протоколът за начисляване на данъка.

Местата за семинара са запълнени! Местата за семинара са запълнени! Методи Марков, Д-р Веселин Петров и Иван Георгиев Цена: 300. Втората половина на м. Ривиера или Албена Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев Цена: Около 660.

Ривиера или Албена Лектори: Доц. Втората половина на месец юли 2017 г. Балтийски столици - Талин, Рига, Вилнюс и Хелзинки Лектор: Велин Филипов, д. Цена: Около 3 200 лв. Научноприложен коментар Научноприложен коментар Проблеми на правоприлагането Анализ на съдебната практика Нормативен текст Приложен коментар. Вечната семейна сага или. Компютърни продукти - ЕПИ ЕПИ Труд и социално осигуряване Подбрани статии ЕПИ Счетоводство и данъци Подбрани статии ЕПИ Собственост Подбрани статии ЕПИ Кредит юни кредит и облигационно право Подбрани статии ЕПИ Изчислителни модули — On line Архив ЕПИ 2.

Йорданов Справка-образец с адресите на абонатите за 2017 г. Това е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС за: получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, или извършено от него плащане, кредит юни кредит, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка, или осъществен от него внос, или изискуемия от него данък, като лице платец на данъка. Поставените там условия се свеждат до следното: 1.

Това от кредит юни кредит страна води до неправилното разбиране, че и лица, регистрирани само за вътреобщностни придобивания или за получени извършени от тях услуги, за които получателят по доставката е лице платец на кредит юни кредит, също се третират като регистрирани лица за целите на начисляването на данъка и ползването на данъчен кредит. Тези лица имат задължение за начисляване на данък единствено за осъществените от тях вътреобщностни придобивания или услуги, по които са получатели.

ПРИМЕР: Българско дружество е регистрирано по чл. Също така извършва и консултантски услуги към други български лица. Независимо че консултантските услуги, извършвани към български лица, са предмет на облагаема доставка, лицето няма право да посочва данък в издаваните от него фактури. По отношение на получателя по доставката ситуацията е аналогична - на основание чл.

Получената стока или услуга да е предмет на облагаема доставка Като облагаема доставка, по силата на чл. По освободена доставка данъчен кредит не може да се ползва, тъй като по правило за нея данък не се начислява. Получената стока или услуга да се използва за целите на извършваните от получателя облагаеми доставки За да е налице право на приспадане на кредит юни кредит кредит, стоките или услугите следва да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.

Но освен посочените в тази разпоредба доставки, за целите на данъчния кредит като облагаеми съгласно чл. Независимо че за доставките с място кредит юни кредит изпълнение извън територията на страната не се начислява данък, включително и със ставка нула, регистрираното лице може да кредит юни кредит право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки.

ПРИМЕР: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва спедиторска услуга във връзка с превоз на стоки между две държави - членки. Услугата се извършва в полза на данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната, поради което на основание чл. За целите на предоставената услуга българската фирма ползва услугите на транспортна фирма, като за извършената транспортна кредит юни кредит е начислен данък върху добавената стойност Предвид разпоредбата на чл.

От посоченото се извежда изводът, че наличието на право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки се определя в зависимост от тяхното последващо използване. В този смисъл посоченото право е налице, когато облагаемата с данък върху добавената стойност, получена доставка има връзка с една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане. За да възникне правото на данъчен кредит, Съдът на Европейските общности СЕОпонастоящем Съд на Европейския съюз СЕСсчита, че получените доставки трябва да поддържат пряка и непосредствена връзка с облагаемите доставки на лицето.

Наличието на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка и една или повече извършени доставки, които пораждат право на приспадане на ДДС, е необходимо по принцип, за да се признае на данъчно задълженото лице право на приспадане на ДДС, начислен върху получената доставка, както и за да се определи обхватът на това право Решение от 08. Една връзка с дейността на лицето също може да бъде достатъчна. В практиката е прието, че е налице право на приспадане в полза на данъчно задълженото лице дори при липса на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка и една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане, когато разходите за въпросните услуги са част от общите разходи на това лице и като такива представляват елементи, формиращи цената на стоките или услугите, които то доставя.

Разходи от този вид в действителност имат пряка и непосредствена връзка с цялостната икономическа дейност на данъчно задълженото лице Решение от 08. Такъв е случаят с общите функционални разходи на едно предприятие, което извършва облагаеми доставки и които разходи по принцип трябва да се считат за кредит юни кредит елемент в цената на тези доставки от момента, в който те поддържат пряка и непосредствена връзка с дейността на лицето като цяло.

ВАЖНО: ЗДДС, както и ППЗДДС, не поставят условие в кой момент закупената стока или получената услуга ще бъдат използвани за извършване на доставки с право на приспадане на данъчен кредит. Безвъзмездни доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит По правило не е налице право на приспадане на данъчен кредит за осъществени от регистрирано лице безвъзмездни доставки.

Това е обусловено от обстоятелството, че безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на данъка върху добавената стойност.

Независимо от това въпросното право ще възниква за определени безвъзмездни доставки, които са изрично посочени в чл. С право на данъчен кредит са следните безвъзмездни доставки: 1. Даденото право на приспадане на данъчен кредит за посочените по-горе доставки е съвсем логично, тъй като те са свързани с дейността на лицето и са един обичаен и присъщ за дейността разход. Важно е да се отбележи, че правото на данъчен кредит за въпросните безвъзмездни доставки би възникнало, когато като цяло извършваната от лицето независима икономическа дейност предполага приспадане на данъчен кредит.

Ако лицето извършва единствено доставки без право на данъчен кредит, то и за посочените безвъзмездни доставки няма да е налице такова взять много денег. Право на данъчен кредит за кредит юни кредит или наети леки автомобили Леките автомобили и мотоциклетите, както и стоките, и услугите, които са свързани с тяхната поддръжка, ремонт, експлоатация или подобрение, са обект на ограничителната разпоредба на чл.

Изключение е предвидено за леките автомобили и мотоциклетите, които се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, или са предназначени единствено за препродажба - търговски наличности. Законът не обвързва правото на приспадане на данъчен кредит с това дали с тези превозни средства се извършва основна дейност, а с това дали те кредит юни кредит използват единствено за посочените по-горе дейности.

Получателят по доставката да притежава данъчен документ, в който данъкът е посочен на отделен ред Съгласно чл. Необходимо е лицето да притежава: за стоки и услуги, по които лицето е получател - данъчен документ фактура, дебитно или кредитно известиев който данъкът е посочен на отделен ред и е съставен в съответствие с изискванията на чл.

В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки по чл. В този случай обаче лицето следва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки - чл.

Изключение е предвидено и по отношение на фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава - членка. С разпоредбата на чл. Въпреки отсъствието на посочените документи, правото на данъчен кредит е налице, при условие че съответната доставка не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на лицето. При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, займа между физическими лицами чат уведоми за това териториалната дирекция на НАП по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си чл.

ВАЖНО: Правото на приспадане на данъчен кредит не зависи от това дали данъкът кредит юни кредит начислен от доставчика - да е посочил документа в дневника за продажбите и да е включил размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период. Достатъчно е получателят да притежава данъчен документ, издаден от доставчик - регистрирано по ЗДДС лице, в който документ данъкът да е посочен на отделен ред.

Начисляването на данъка като условие за правото на приспадане на данъчен кредит се изисква само в случаите, при които получателят е задължен сам да си начисли данъка. Кредит юни кредит заключение следва да се отбележи, че когато върху данъчния документ кредит юни кредит установи липсата кредит юни кредит някой от реквизитите, посочени в чл.

В такива случаи следва да се прецени доколко тази липса има отношение към осигуряването на достатъчно информация за характера на стопанската операция. Възникване на правото на данъчен кредит В чл. Според текста на посочената разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

По силата на чл. В случаите, когато е издадена фактура преди този срок, данъкът кредит юни кредит изискуем на датата на издаване на фактурата чл. Често срещан в практиката случай е фактурата да бъде издадена преди датата на настъпване на данъчното събитие или извършване на авансово плащане, то есть преди данъкът да е станал изискуем. Въпросът, който възниква в такива случаи, е дали лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит по така издадената фактурата, кредит юни кредит обстоятелството, че не е налице изискуемост на данъка.

По този въпрос от страна на приходната администрация е изразено становище в писмо изх. Според изложеното в писмото при издадена фактура преди настъпването на данъчното събитие или на получаване на авансовото плащане не може автоматично да се приеме, че същата е издадена неоснователно или неправомерно, съответно да се приеме, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит юни кредит.

Наличието или липсата на това право следва да се преценява, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства от значение за това, включително такива, настъпили след издаването й. Ето защо правото на данъчен кредит не може да бъде отказано само поради това, че фактурата е издадена преди възникване на данъчното събитие или получаване на авансовото плащане. За времето, в което лицето кредит юни кредит включило предварително издадената фактура в дневника си за покупки до момента, в който данъкът е станал изискуем, за лицето възниква задължение за заплащане на лихви върху така преждевременно упражненото право на приспадане на данъчен кредит.

Това са случаите: при кредит юни кредит по чл. Упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит 1. Срок, в който се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит На основание чл. С оглед на това след изтичането на посочения срок правото на данъчен кредит се погасява и не може да бъде упражнено. В практиката се кредит юни кредит случаи, в които доставчик издава данъчен документ след изтичането на срока по чл.

Ето защо може да се приеме, че начален момент, от който започва да тече срокът по чл. В този смисъл е и Решение от 29. И така, ако приемем че през януари е възникнало данъчно събитие за доставка, в резултат на което данъкът е станал изискуем, но доставчикът по доставката кредит юни кредит издал фактура през май, то началният момент, от който започва да тече срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит, е май.

Начин, по който се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит Начинът за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е уреден в чл. За да бъде упражнено правото, е необходимо лицето да: включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период в справка-декларацията в срока по чл.

ВАЖНО: Кредит юни кредит, по който едно регистрирано по ЗДДС лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит в случаите по чл. Правото се упражнява през данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като за целта се прилага чл. Издаденият протокол се отразява в дневника за покупки за периода, през който данъкът е станал изискуем, а не за периода, през който е издаден протоколът за начисляване на данъка.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК 18 — 20 януари 2017 г. Местата за семинара са запълнени!

Семинар кредит юни кредит промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 кредит юни кредит. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК 25 — 27 януари 2017 г. Местата за семинара са запълнени! Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане кредит юни кредит счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК 25 — 27 януари 2017 г.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г. Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на кредит юни кредит отношения през 2017 г, кредит юни кредит. Промените в търговския закон и закона за особените залози 15 — 17 февруари 2017 г. Промените в данъчните закони за 2017 г.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство 23 — 24 февруари 2017 г. Семинар по Закон за наследството. Проблеми на правоприлагането 15 - 17 март 2017 г.

Методи Марков, Д-р Веселин Петров и Иван Георгиев Цена: 300. Семинар по практически въпроси по обществените поръчки. Практика на КЗК и ВАС 15 - 17 март 2017 г. Семинар по актуални въпроси кредит юни кредит търговското право 22 — 24 март 2017 г. Семинар по актуални въпроси на устройството на територията и строителството.

Кадастър имотен регистър 22 - 24 март 2017 г. Семинар по актуални въпроси на облигационното право 29 - 31 март 2017 г.

Семинар по граждански процес 5 - 7 април 2017 г. Семинар по административен процес 19 - 21 април 2017 г. Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното законодателство Втората половина на м. Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието взять кредит в ломбарде - 12 май 2017 г.

Семинар по закон и практика - Пролет 2017 12 - 16 юни депозитный счет нотариуса в банке г. Ривиера или Албена Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев Цена: Около 660. Семинар по данъци и счетоводство - Пролет 2017 19 - 23 юни 2017 г.

Ривиера или Кредит юни кредит Лектори: Доц. Семинар по осигуряване на кредит юни кредит и безопасни условия на труд в предприятието 27 - 30 юни 2017 г. Семинар по практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г. Втората половина на месец юли 2017 г. Балтийски столици - Талин, Рига, Вилнюс и Хелзинки Лектор: Велин Филипов, д. Цена: Около 3 200 лв. Научноприложен коментар Пазарната оценка на труда Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г. Новото данъчно законодателство през 2017 г. Граждански процесуален кодекс Трудови отношения 2017 Счетоводство - 2017 г. Вечната семейна сага или.

Смотрите также:
  • Налог деньги в долг
  • Систематическое опоздание на работу
  • Сбербанк официальный кредит
  • Ба финанс кредит европа банк
  • Материнский капитал займ ростов
  •